Anunt Concurs post Director de îngrijiri medicale

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu” Bucuresti, scoate la concurs postul de director de îngrijiri din cadrul comitetului director al institutului. 

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Bdul Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucuresti, în data de 19.02.2014, incepand cu ora ora 10.00.

Candidaţii vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

 • - au domiciliul stabil in Romania;
 • - nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 • - sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • - nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • - sunt absolventi de invatamant postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta / absolvire sau echivalenta in domeniul medical;
 • - sunt asistenti medicali principali;
 • - au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal;

Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului şi va conţine:

 • a) cererea de inscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate;
 • c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente / atestate etc;
 • h) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;
 • i) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • k) proiectul / lucrarea de specialitate.

Bibliografia pentru concurs

 • 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:

• Titlul VII - Spitalele;

• Titlul XV - Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

 • 2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia (Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 386 din 2004);
 • 3. Legea nr. 53 din 2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 • 5. OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
 • 6. OMS nr. 1209/2006 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atributiile consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
 • 7. OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu completările şi modificările ulterioare;
 • 8. OMS nr. 916 din 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;
 • 9. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 10. OMS nr. 219 din 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 • 11. OMS nr. 261 din 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.


Temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate sunt:

 • 1. Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.
 • 2. Eficientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc.

Grilă de evaluare a proiectului de management

 • 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p
 • 2. Analiza SWOT a spitalului - 1p
 • 3. Identificarea problemelor critice - 1p
 • 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p
 • 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p

a. Scop - 1p
b. Obiective - 1p
c. Activităţi - 1p
- definire (0.25p);
- încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p);
- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);
- responsabilităţi (0.25p);
d. Rezultate aşteptate - 1p
e. Indicatori – evaluare, monitorizare - 1p

 • 6. Din oficiu - 1p Total – 10 puncte