Anunt pentru ocuparea functiei de manager

Consiliul de Administraţie al Institutului pentru Ocrotirea mamei si Copilului „Alfred Rusescu”, Bucuresti, anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea functiei de manager al acestei instituţii în perioada 13-17.01.2014, la sediul institutului din Bulevardul Lacul Tei nr. 120, Sector 2, Bucureşti.
Criteriile de selecţie constau în îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • sa fie cadru universitar sau medic primar si sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii (OAP 1.113 din 19.08.2010);
 • au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 • nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 • sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • nu au varsta de pensionare, conform legii.

Înscrierile şi dosarul de concurs se depun personal la secretariatul institutului până la data de 06.01.2014, ora 09.00.
Conţinutul dosarului este stabilit de art.11 din Ordinul nr. 1.082 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii publicat în M.Of. nr. 547 din 04.08.2010 si cuprinde:

 • cererea de inscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
 • copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute in OAP nr 1113 din 2010 ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • documente care sa ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizata a certificatului de medic primar;
 • curriculum vitae;
 • copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente / atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
 • adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata „in conformitate cu originalul“ de catre conducerea unitatii;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
 • copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

Taxa de participare la examen de 800 lei va fi plătita la casieria unității sau va fi virată în contul RO58TREZ7025041XXX000300 deschis la Trezoreria sectorului 2 Bucureşti.
TEME – CADRU

 1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului.
 2. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor medicale furnizate de spital.
 3. Managementul resurselor umane la nivelul spitalului public.
 4. Creşterea eficienţei economico-financiare a spitalului.
 5. Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.
 6. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor.
 7. Eficientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc.
 8. Dezvoltarea şi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii şi a platformei tehnice.

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p
 2. Analiza SWOT a spitalului - 1p
 3. Identificarea problemelor critice - 1p
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p

a. Scop - 1p
b. Obiective - 1p
c. Activităţi - 1p
- definire (0.25p);
- încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p);
- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);
- responsabilităţi (0.25p);
d. Rezultate aşteptate - 1p
e. Indicatori – evaluare, monitorizare - 1p

6. Din oficiu - 1p

Total – 10 puncte


BIBLIOGRAFIA

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului -cadru privind condițiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;
 6. Ordinul nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primsc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 și 2014;
 9. Ordinul nr. 211/2013 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 și 2014;
 10. Ordinul nr. 1.384/2010 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sanatatii Publice;
 12. Ordinul nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 14. Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor;
 15. Ordinul nr. 1.209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în spitalul public;
 16. Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 17. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 18. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 19. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Ordinul nr. 1.043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Ordinul nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

B. LUCRĂRI DE SPECIALITATE
- Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, Editura Public H Press, 2006, Bucureşti.


11.12.2013

Presedinte Consiliu de Administratie