Anunt pentru postul de director financiar – contabil

A N U N Ţ

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu” Bucuresti, scoate la concurs postul de director financiar – contabil din cadrul comitetului director al institutului.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Bdul Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucuresti, în data de 18.02.2014, incepand cu ora ora 10.00.

Candidaţii vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:
- au domiciliul stabil in Romania;
- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
- nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
- au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului şi va conţine:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente / atestate etc;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;
i) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
k) proiectul / lucrarea de specialitate.

Bibliografia pentru concurs
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:
• Titlul II - Programele nationale de sanatate;
• Titlul VII - Spitalele;
2. Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind angajarea, lichidarea, orodonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu completările şi modificările ulterioare;
5. OG nr. 119/1999 privind auditu intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar-preventiv, cu completările şi modificările ulterioare;
8. OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;
11. HGR nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
12. OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
14. HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
15. HGR nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achizitie publica, cu completările şi modificările ulterioare;
16. Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 pentru aprobarea Ghidului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
17. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu completările şi modificările ulterioare;
18. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
19. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate sunt:
1. Creşterea eficienţei economico-financiare a spitalului.
2. Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.
3. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor.
4. Eficientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc.
Grilă de evaluare a proiectului de management
1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p
2. Analiza SWOT a spitalului - 1p
3. Identificarea problemelor critice - 1p
4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p
5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p
a. Scop - 1p
b. Obiective - 1p
c. Activităţi - 1p
- definire (0.25p);
- încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p);
- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);
- responsabilităţi (0.25p);
d. Rezultate aşteptate - 1p
e. Indicatori – evaluare, monitorizare - 1p
6. Din oficiu - 1p Total – 10 puncte