Anunt pentru postul de director medical

A N U N Ţ


Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu” București, scoate la concurs postul de director medical din cadrul comitetului director al institutului.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Bdul Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucuresti, în data de 17.02.2014, incepand cu ora ora 10.00.

Candidaţii vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul stabil in Romania;
  • nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
  • sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
  • nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
  • sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
  • au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta / atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc;
  • sunt doctori in medicina sau sunt cadre didactice universitare cu grad de predare (sef de lucrari, conferentiar sau profesor). 

Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului şi va conţine:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente / atestate etc;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;
i) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
k) proiectul / lucrarea de specialitate. 

Bibliografia pentru concurs
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:
• Titlul II - Programele nationale de sanatate;
• Titlul VI - Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic;
• Titlul VII - Spitalele;
• Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania;
• Titlul XV - Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia (Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 386 din 2004);
3. Legea nr. 53 din 2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HGR nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul comun nr. 423 / 191 din martie 2013 privind Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014;
6. OMS nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
7. OMS nr. 863 din 2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
8. OMS nr. 1209 din 2006 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atributiile consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
9. OMS nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu completările şi modificările ulterioare;
10. OMS nr. 1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
11. OMS nr. 1406 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului / examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice;
12. OMS nr. 870 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

Temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate sunt:
1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului.
2. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor medicale furnizate de spital.
3. Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.
4. Activitatea de cercetare a institutului – oportunităţi de afirmare europeană.
5. Dezvoltarea şi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii şi a platformei tehnice.

Grilă de evaluare a proiectului de management

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p
2. Analiza SWOT a spitalului - 1p
3. Identificarea problemelor critice - 1p
4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p
5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p
a. Scop - 1p
b. Obiective - 1p
c. Activităţi - 1p
- definire (0.25p);
- încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p);
- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);
- responsabilităţi (0.25p);
d. Rezultate aşteptate - 1p
e. Indicatori – evaluare, monitorizare - 1p
6. Din oficiu - 1p
Total – 10 puncte