Pachetul minimal de servicii

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE  SPITALICEŞTI
- ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE - 
 
1. Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
    c) naşterea.
 
Pentru urgenţele medico-chirurgicale spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului  şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
 
2. Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi:
 
Denumire serviciu acordat în regim de spitalizare de zi Tarif maximal pe
serviciu medical
 (lei)
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii  250 lei/pacient